Privacyverklaring

 

 

Privacy Statement


Wie zijn wij?
 
Uw gegevens worden verwerkt door Vandien Service Provider B.V. en/of VSP Volmachten B.V. Beide rechtspersonen maken deel uit van de Voogd & Voogd Group B.V. en zullen in het vervolg van deze privacyverklaring tezamen worden aangeduid als VSP.
 
Wij zijn een assurantiebemiddelingsbedrijf en door de omvang van ons kantoor zijn wij in staat u op een breed terrein van dienst te zijn. Wij kunnen adviseren en bemiddelen op het gebied van: hypotheken, financieringen, vermogensproducten, spaarproducten, pensioenen, personal benefits, employee benefits, schadeverzekeringen en zorgverzekeringen.
 
Wij zijn daarnaast een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polis-administratie en schade-behandeling.
 
Verwerking van uw gegevens
 
Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. VSP respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 
Op de verwerking van persoonsgegevens door ons als gevolmachtigd agent is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het verbond van verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.
 
Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
 
Uw persoonsgegevens kunnen door VSP  voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• Voor het optreden als adviseur en bemiddelaar en als beheerder van de door u
  gesloten financiële producten;
• Het beoordelen en/of accepteren en/of afhandelen van een aanvraag en voor
  het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
• Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten
  en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening
  beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
• Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in
  stand te houden of uit te breiden;
• Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
• Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector
  daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van
  VSP en andere financiële instellingen.
• Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 
Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?
 
Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:
 
• Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming
  mag u ook weer intrekken);
• Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
• Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke
  verplichtingen;
• Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te
  beschermen;
• Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in
  acht nemen.
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 
Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures. Uw gegevens mogen wij langer anoniem bewaren op archiefniveau voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen en/of voor de ontwikkeling van producten en diensten. 
 
Raadpleging van en verwerking door externe bronnen
 
Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie. Voorts raadplegen wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting bewaart verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over u laten opnemen in het systeem. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.
 
Tevens verstrekken wij royementsgegevens bij het beëindigen van een motorrijtuig verzekering aan het systeem van Roy Data, op basis waarvan motorrijtuigverzekeraars onder andere uw premie kunnen vaststellen. Roy Data wordt beheerd door Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). U heeft het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Zie voor meer informatie www.seps.nl.
 
Bijzondere persoonsgegevens
 
Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor het beoordelen van een aanvraag dan vragen wij hiervoor uw toestemming. Gegevens over uw gezondheid die wij gebruiken voor de afhandeling van een schadeclaim worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.
 
Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid mogen wij vragen naar een strafrechtelijk verleden. Ook deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Wij leggen geen gegevens vast over iemands ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur en seksuele geaardheid.
 
Telefoongesprekken
 
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude bestaat de mogelijkheid dat wij onze telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
 
Geautomatiseerde processen
 
Het accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten hebben wij deels geautomatiseerd. Dit gebeurt aan de hand van (acceptatie) criteria en door raadpleging van externe bronnen. Indien daartoe aanleiding is, vindt een handmatige beoordeling door een medewerker plaats.
 
Verstrekking van uw gegevens aan derden
 
Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: uw adviseur/bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

Gebruik van de website
 
VSP houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina's. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te zetten.
 
Als u onze site gebruikt, worden er cookies op uw computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.
 
VSP gebruikt cookies voor de volgende zaken:

• Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we
  tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
• Het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in uw
  computer blijven staan, tenzij u ze wist.
• Het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een
  klanttevredenheidsonderzoek.
• Het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als u onze site
  bezoekt.

Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser 'cookies off' in.
 
De beveiliging van uw gegevens
 
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.
 
Uw rechten
 
U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.
 
U kunt uw vraag schriftelijk of per mail voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Op het verzoek reageren wij binnen vier weken.
 
VSP B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1058
3260AB Oud-Beijerland
 

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.

Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan om samen met u tot een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als u het niet eens bent met ons standpunt over het door u ingediende verzoek dan wel met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.
 
Wijzigingen
 
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan. 
 
(2018-07-16 Privacyverklaring - VSP)