Disclaimer

​Disclaimer

 
 
Gebruik van deze website
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.
 
Uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat VSP B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan VSP B.V.  niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie. VSP B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden informatie.
 
VSP B.V. streeft naar een foutloze werking en ononderbroken toegankelijkheid van de website en/of van de door haar op de website langs elektronische weg aangeboden diensten. VSP B.V. is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, de op de website langs elektronische weg aangeboden diensten en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens on line. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door VSP B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt VSP B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door VSP B.V. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VSP B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
 
Virussen
VSP B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
 
Wijzigingen
VSP B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.