Privacy Statement

 

Privacy Statement


VSP B.V. onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarom is VSP aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt door VSP nageleefd.

Met dit privacyreglement willen wij u informeren over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Dit privacyreglement is ook van toepassing op door ons aangeboden apps.

Gebruik van onze site
VSP houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina's. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te zetten.
Als u onze site gebruikt, worden er cookies op uw computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.
VSP gebruikt cookies voor de volgende zaken:
- Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
- Het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in uw computer blijven staan, tenzij u ze wist.
- Het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek.
- Het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als u onze site bezoekt.

Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser 'cookies off' in. Het uitzetten van cookies zal uw gebruik van onze website sterk beperken.
Doeleinden verwerken
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.
Bijzondere persoonsgegevens
Bij sommige verzekeringen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzonder persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.
Uitwisseling gegevens
- dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
- dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of
- wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of
- voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
- de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of
- u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.
Waarborging privacy
Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen. Afhankelijk van het doel van deze uitbesteding van werkzaamheden, worden door ons persoonsgegevens verstrekt aan deze bedrijven. Met deze bedrijven maken wij schriftelijke afspraken over het gebruik van en de omgang met uw persoonsgegevens ter waarborging van uw privacy.
De beveiliging van uw gegevens
VSP neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang.
Inzage, correctie en verzet
U kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u op grond van deze opgave van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kunt u om een correctie vragen of verzet aantekenen.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:
VSP B.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Antwoordnummer 107
3260 VB OUD-BEIJERLAND

Wijzigingen
VSP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor ons privacybeleid. Vanzelfsprekend zal VSP waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.